Krzysztof Wojdyga

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 216

Email: krzysztof.wojdyga (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 53 10
Fax: (+48 22) 825 29 92
Wykształcenie:
 • 2009 - stanowisko profesora Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska (kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja)
 • 2008 - doktor habilitowany Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska (kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja)
 • 1985 - doktor nauk technicznych Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (obecnie Inżynieria Środowiska), specjalność Ogrzewnictwo i Wentylacja
 • 1976 - mgr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa w specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne
 • 1973 - inż. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa w specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne
Doświadczenie zawodowe:
 • Od 1977 - obecnie - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • Od 2002 - obecnie- Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Politechnika Warszawska, Zastępca Dyrektora Centrum
 • 2002 - 2005 - członek komisji senackiej ds. organizacji uczelni
 • 1994 - 1997 - Uczelniany Program Priorytetowy "Energia i Ochrona Środowiska" - sekretarz Programu
 • 1987 - 1990 Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - 1/2 etatu
 • 1984 - 1985 Instytut Techniki Budowlanej - roczny staż zawodowy

Członek organizacji zawodowych:
 • Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych od 1987r. rzeczoznawca PZITS w specjalności ogrzewnictwo w zakresie prac studialno badawczych.
 • Od 1994r. członek komisji normalizacyjnej no. 179 w Polskim Komitecie Normalizacji.
 • Od 1997r. audytor energetyczny autoryzowany przez Krajową Agencje Poszanowania Energii.
 • Od 1999r. członek (sekcji) podsekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Współpraca międzynarodowa:
 • 2007 (marzec) szkolenie dotyczące organizacji systemu poszanowania energii w Japonii, zorganizowanym przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej (JICA).
 • Kierownik zespołu realizującego projekt "Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu lokalnym (gminy) w ramach The Environment Related Energy Sector Programme" finansowanego przez Ministerstwo Środowiska i Energii Królestwa Danii od 1999 do 2001.
 • Kierownik zespołu ekspertów polskich w japońskim programie "Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland" (JICA Team) 1997-1998.
 • 1998 (lipiec) seminarium i szkolenie dotyczące efektywności energetycznej "University Networking for Energy Efficiency", zorganizowanym przez Tennessee University w Knoxvill w Stanach Zjednoczonych.
 • Kierownik grantu "The Environment Related Energy Sector Programme" finansowanego przez Ministerstwo Środowiska i Energii Królestwa Danii od 1996 do 1998.
 • 1995-1998 staże i szkolenia dotyczących efektywności energetycznej organizowane przez Duńską Agencję Energetyczną.
 • 1996 staż z zakresu audytów energetycznych dla budynków i obiektów przemysłowych AF Energiconsult Szwecja, Sztokholm 1996
 • 1994 miesięczny staż naukowy w EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research) Szwajcaria -Dubendorf dotyczący zarządzania projektami badawczymi.

Specjalizacja:

W swojej pracy naukowej, zajmowałem się różnymi problemami, z których można wydzielić trzy zasadnicze grupy tematyczne:
 1. Racjonalizacja pracy systemów ciepłowniczych obejmująca wszystkie elementy składowe systemu jakimi są źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz instalacje wewnętrzne
 2. Wzrost efektywności energetycznej obiektów budowlanych i przemysłowych oraz instalacji technologicznych w przemyśle
 3. Planowanie energetyczne na szczeblu krajowym, lokalnym oraz planowanie rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych
    W swojej pracy zawodowej zajmowałem się zagadnieniami zawartymi w pierwszych dwóch grupach tematycznych. A w szczególności badaniami właściwości cieplnych przegród budowlanych w warunkach poligonowych (in situ) oraz procesami wymiany ciepła przez nieprzezroczyste przegrody budowlane w warunkach nieustalonej wymiany ciepła. Zajmowałem się opracowaniem metod pomiaru gęstości strumienia ciepła w warunkach poligonowych oraz w stacjonarnych jak również pomiarem właściwości cieplnych materiałów budowlanych. Uczestniczę w projektach dotyczących nowych elementów wyposażenia węzłów ciepłowniczych takich jak wymienniki ciepła oraz urządzenia do czyszczenia wody sieciowej. Część prac dotyczy problemów zabezpieczenia wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania przed wzrostem ciśnienia. W tym samym czasie zajmuje się pracami inżynierskimi, projektuję węzły ciepłownicze wraz z układami ich automatycznej regulacji, prowadzę nadzory nad wykonaniem modernizacji i wymiany węzłów ciepłowniczych. Prowadzę również jako główny wykonawca prace modernizacyjne w węzłach ciepłowniczych Politechniki Warszawskiej. W tym też okresie jednym z ważniejszych zagadnień była modernizacja istniejących ciepłowniczych kotłów węglowych głownie typu WR pod kątem podniesienia ich sprawności energetycznej. Oprócz modernizacji kotłów węglowych zajmowałem się również opracowaniem nowych konstrukcji kotłów węglowych małych mocy. Typoszereg kotłów SWC został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym jako wzór użytkowy. Większość proponowanych w opracowaniach nowatorskich rozwiązań technicznych było wdrożonych i przyniosło znaczące efekty ekonomiczne jak również zmniejszyło zanieczyszczenie środowiska.
    Właściwą pracę systemu sieciowego zapewniają odpowiednie parametry hydrauliczne to jest przepływy oraz związane z nimi ciśnienia dyspozycyjne. Wykorzystanie programów symulujących przepływy w sieci ciepłowniczej i określenie na ich podstawie, po kalibracji modelu, optymalnych przepływów i ciśnień dyspozycyjnych. W efekcie otrzymuje się poprawę sprawności całkowitej produkcji ciepła, zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystując różne komputerowe programy obliczeń hydraulicznych wykonałem wiele prac dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Doświadczenie i metody badawcze stosowane w zrealizowanych pracach były podstawą do realizacji pod moim kierunkiem podobnych prac w innych systemach ciepłowniczych jak również do wykonania ekspertyz i opinii dla takich instytucji jak Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
    Wraz z uchwaleniem w roku 1997 ustawy "Prawo Energetyczne" istotną rolę w mojej działalności naukowej zaczynają odgrywać zagadnienia związane z planowaniem energetycznym. Wraz z zespołem wykonujemy opracowania planistyczne, w których analizuje się potrzeby energetyczne na terenie gminy i określa się sposoby ich zaspokojenia obecnie i w perspektywie następnych 20 lat. W tym okresie jako główny wykonawca wykonuję kilka takich opracowań.
    Kolejnym obszarem mojej działalności naukowo-badawczej jest planowanie rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych. W wykonanych opracowaniach kładzie się szczególny nacisk na zaplanowanie działań modernizacyjnych, które zapewnią zwiększenie sprawności wytwarzania energii oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki skojarzonej i paliw odnawialnych.
    Istotnym dla mojej działalności jest udział w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne w skali całego kraju związane z implementacją dyrektyw europejskich dotyczących: emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i strategii rozwoju elektroenergetyki i ciepłownictwa w Polsce.

Dorobek naukowy

Konferencje:
 1. Chorzelski M., Wojdyga K. "Perspektywy rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa". XIV Konferencja Ciepłowników. Perspektywy rozwoju ciepłownictwa. Solina 2002r.
 2. Wojdyga K. "Stosowane materiały termoizolacyjne." Seminarium Nowe techniki i technologie materiałowe w ciepłownictwie Izba Gospodarcza - Ciepłownictwo Polskie Wrocław marzec 2003r.
 3. Wojdyga K., Niemyjski O.: "Analiza warunków pracy systemów ciepłowniczych zasilanych z różnych źródeł z wykorzystaniem zaawansowanych technik numerycznych". II Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne Ciepłownictwo". Izba Gospodarcza - Ciepłownictwo Polskie. Lublin 2003r.
 4. Wojdyga K.: "Zaawansowane technologie stosowane w termomodernizacji budynków." Konferencja "Pro inwestycyjne zarządzanie zasobami budowlanymi zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju." INVESTIMO - w ramach projektu ramowego 5FP. Warszawa wrzesień 2003r.
 5. Wojdyga K. "Projekty założeń i plany zaopatrzenia w paliwa gazowe , ciepło i energię elektryczną - aspekty praktyczne" Konferencja "Gaz ziemny w polityce państwa, regionu i gminy." OTS, Karpacka Spółka Gazownictwa. Tarnów październik 2003r.
 6. Wojdyga K., Lewandowski J., Olszak J. "Krajowy plan redukcji emisji - szanse i zagrożenia dla polskiej energetyki". Trzynasta Krajowa Konferencji Międzyzdroje, 13-15 września 2004. VIII Forum Ciepłowników Polskich.
 7. Wojdyga K. "Najlepsze dostępne techniki (BAT) w kontekście technik stosowanych w polskim ciepłownictwie." Seminarium "Nowe mechanizmy w ochronie środowiska dla ciepłownictwa po wejściu do Unii Europejskiej" zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie Cedzyna październik 2004 r.
 8. Wojdyga K., Chorzelski M., Szadkowski W., Kwestarz M. "Możliwości racjonalizacji pracy systemów ciepłowniczych". XVI Konferencja Ciepłowników Solina -Bystre 3-5 marzec 2005.
 9. Wojdyga K., Chorzelski M., Kwestarz M. "Auditing przemysłowy w zastosowaniach przemysłowych". XVI Konferencja Ciepłowników Solina -Bystre 3-5 marzec 2005.
 10. Wojdyga K., Chorzelski M., Kwestarz M. "Zastosowanie zasady TPA w ciepłownictwie". XVI Konferencja Ciepłowników Solina -Bystre 3-5 marzec 2005.
 11. Wojdyga K., Chorzelski M., Zawada B. "Systemy SCADA w ciepłownictwie". XVI Konferencja Ciepłowników Solina -Bystre 3-5 marzec 2005.
 12. Wojdyga K. "Zastosowanie zasady TPA w ciepłownictwie-sytuacja prawna". Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne Ciepłownictwo" Łódź, 19 - 20 kwiecień 2005.
 13. Wojdyga K. "Moc cieplna zamawiana w systemach ciepłowniczych". Czternasta Krajowa Konferencja Międzyzdroje, 19-21 wrzesień 2005. IX Forum Ciepłowników Polskich.
 14. Wojdyga K., Chorzelski M. "Węzły cieplne ocena stanu obecnego i kierunki ich modernizacji". Seminarium techniczne zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Lublin luty 2006r.
 15. Wojdyga K., Laskowski R., Lec M. "Rozpowszechnienie na dużą skalę strategii bilansowania energii elektrycznej produkowanej w odnawialnych źródłach energii - 6FP DESIRE". Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Solina, 17-20 maja 2006r.
 16. Wojdyga K., Laskowski R., Lec M. "Produkcja energii odnawialnej - analiza porównawcza dla 6 krajów europejskich". Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Solina, 17-20 maja 2006r.
 17. Wojdyga K., Kazimierski S. "Eksploatacja układu przygotowania ciepłej wody z próżniowymi kolektorami słonecznymi w budynku jednorodzinnym".Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Solina, 17-20 maja 2006r.
 18. Lewandowski J., Wojdyga K. "Wpływ unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska na działalność sektora ciepłowniczego". Piętnasta Krajowa Konferencja Międzyzdroje, 17-20 września 2006. X Forum Ciepłowników Polskich.
 19. Wojdyga K., Kwestarz M. "Współpraca układów skojarzonych zasilających systemy ciepłownicze z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej". Piętnasta Krajowa Konferencja Międzyzdroje, 17-20 września 2006. X Forum Ciepłowników Polskich .
 20. Wojdyga K., Chorzelski M. "Badania szczelności ubytków wody sieciowej w systemach ciepłowniczych". Piętnasta Krajowa Konferencja Międzyzdroje, 17-20 września 2006. X Forum Ciepłowników Polskich.
 21. Wojdyga K. "CHP and Renewable Energy Sources in Strategy for Developing District Heating Systems in Poland". Polish -Norwegian Seminar "Energy Supply and Mitigation of Environmental Impacts" Trondheim październik 2006r.
 22. Wojdyga K. "Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło i moc w systemach ciepłowniczych a rozwój układów kogeneracyjnych." Szesnasta Krajowa Konferencja Międzyzdroje, 16-19 września 2007. XI Forum Ciepłowników Polskich.

Artykuły:
 1. Wojdyga K. i Niemyjski O. "Metodyka określania strat ciepła i mocy w miejskich systemach ciepłowniczych". Prace Naukowe Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechnika Warszawska z.4/01. Warszawa 2001r.
 2. Mańkowski S., Wojdyga K., Niemyjski O. "Praca wielu źródeł na wspólną sieć - możliwości i efekty". Materiały V Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 2001r.
 3. Chorzelski M., Wojdyga K. "Perspektywy rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa". Materiały XIV Konferencja Ciepłowników. Perspektywy rozwoju ciepłownictwa. Solina 2002r.
 4. Wojdyga K., Niemyjski O. "Analiza warunków pracy systemów ciepłowniczych zasilanych z różnych źródeł z wykorzystaniem zaawansowanych technik numerycznych". INSTAL COBRTI nr. 6/03. Warszawa 2003.
 5. Wojdyga K.. "Zaawansowane technologie termomodernizacji budynków". Energia , Pieniądze i Środowisko, Numer specjalny., 9/03. Warszawa 2003.
 6. Wojdyga K., Chorzelski M. "Perspektywy rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa". Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie, 2003, nr. 7/8/03. Warszawa 2003r.
 7. Wojdyga K., Kazimierski S. "Badania układu przygotowanie ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi w warunkach normalnej eksploatacji budynku." część I Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja nr. 4/2005. Warszawa 2005.
 8. Wojdyga K., Kazimierski S. "Badania układu przygotowanie ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi w warunkach normalnej eksploatacji budynku." część II Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja nr.5/2005. Warszawa 2005.
 9. Wojdyga K., Kwestarz M. "District Heating and Cooling Country by Country -2005 survey". Euroheat & Power, Brussels 2005. (część dotycząca Polski).
 10. Wojdyga K., Laskowski R., Lec M. "Rozpowszechnienie na dużą skalę strategii bilansowania energii elektrycznej produkowanej w odnawialnych źródłach energii - 6FP DESIRE". Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Solina, 17-20 maja 2006r.Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.40. Rzeszów 2006.
 11. Wojdyga K., Laskowski R., Lec M. "Produkcja energii odnawialnej - analiza porównawcza dla 6 krajów europejskich". Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Solina, 17-20 maja 2006r. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.40. Rzeszów 2006.
 12. Wojdyga K., Kwestarz M. "Współpraca układów skojarzonych zasilających systemy ciepłownicze z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej". "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja" nr 11/2006 Listopad 2006. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT.
 13. Wojdyga K., Chorzelski M. "Badania szczelności ubytków wody sieciowej w systemach ciepłowniczych". "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja" nr 11/2006 Listopad 2006. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT.
 14. Wojdyga K., Kwestarz M. "District Heating and Cooling Country by Country -2007 survey". Euroheat & Power, Brussels 2007. (część dotycząca Polski w przygotowaniu do druku).
 15. Wojdyga K. "Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło i moc w systemach ciepłowniczych a rozwój układów kogeneracyjnych." "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja" nr 10/2007 Październik 2007. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT.
 16. Wojdyga K. "An influence of weather conditions on heat demand in district heating systems". Energy and Buildings, Elsevier. Volume 40 No.11, 2008.


Środa, 16 Października 2019